Przejdź do treści

Podpisz się pod inicjatywą

Dlaczego Inicjatywa Uchwałodawcza?

 
Prawo do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej znajduje swoje źródła przede wszystkim w Konstytucji RP – w pierwszej kolejności to art. 4 Konstytucji, który stanowi, że władza zwierzchnia w Polsce należy do narodu – oraz w nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, jakie weszły w życie w dniu 31 stycznia 2018. (Dz. U. 2018 poz. 130 – Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, ustawodawca dodał nowy art. 41a do Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
 
Doświadczenia ogólnopolskie wskazują, że umożliwienie mieszkańcom zgłaszania projektów uchwał podnosi jakość działania samorządu terytorialnego, pozwala lepiej poznać potrzeby mieszkańców, wprowadzać w życie ich pomysły i przez to zwiększać poczucie odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.
 
Władzom Miasta trudno jest przejść obojętnie wobec społecznego, popieranego przez społeczeństwo, wniosku. I na to liczymy!
Poprzedni
Następny

Jak/gdzie podpisać poparcie dla Moratorium

Swoje lokale i biura, w godzinach otwarcia, udostępnili nam:

Studio Namaste Yoga, ul. Kordeckiego 12 (wejście w podwórzu

biuro poselskie Katarzyny Kretkowskiej, ul Ratajczaka 22,

biuro poselskie Franka Sterczewskiego, u. Mostowa 31,

biuro nieruchomości Forma, ul. Słowiańska 53b

Niedziela 16 30-19 30 Poniedziałek 10 30 – 12 20 

Godziny funkcjonowania lokali i biur – patrz w Internecie

List Otwarty

„miejsce uprzywilejowane w debatach powinni mieć mieszkańcy danego miejsca, zastanawiający się, czego pragną dla siebie i swoich dzieci. Mogą też oni uwzględniać cele wykraczające poza doraźny interes gospodarczy” (Laudato Si, nr 183)

LIST OTWARTY W SPRAWIE LASÓW OCHRONNYCH POZNANIA

Na wschodniej granicy Poznania, na terenie miasta, znajduje się piękny las ochronny – ustanowiony dla naszego zdrowia – Poznanianek i Poznaniaków. Zarządzają nim Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Babki, Leśnictwo Kobylepole). To 864 ha kompleksu leśnego, który jest częścią historycznej koncepcji systemu przyrodniczego opartego o kliny zieleni, co czyni Poznań względnie zielonym miastem. Jest tu jednocześnie użytek ekologiczny „Darzybór” utworzony przez Radę Miasta Poznania, m.in. z myślą o ochronie dobrze zachowanych fragmentów borów mieszanych. Niestety, zamiast spokoju i piękna znajdujemy tu teraz stosy ściętych drzew. Wycinane są wielkie powierzchnie stuletnich i zdrowych drzew: sosen, dębów i buków, czyli właśnie chronionego boru. W najbliższych latach w użytku „Darzybór” Nadleśnictwo Babki wytnie do gołej ziemi 52 ha z terenu obejmującego zaledwie 325 ha!

MOŻEMY TO JESZCZE POWSTRZYMAĆ i dlatego podejmujemy Inicjatywę Uchwałodawczą Mieszkańców w sprawie lasów ochronnych Poznania pod zarządem Lasów Państwowych.

Niestety, do tej pory nie udało się doprowadzić do skutecznych działań Urzędu Miasta chroniących interes społeczny oraz namówić Prezydenta Poznania, aby sięgnął po rolę przywództwa w inicjatywie zatrzymania użytkowania rębnego w lasach ochronnych dla miasta. Nie pomogły apele inicjatywy społecznej ‘Las Tulecki – wspólna sprawa’, Rady Gminy Kleszczewo, Rady Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, wspierane w zapytaniach poselskich posła Franka Sterczewskiego i posłanki Joanny Jaśkowiak. Nie pomogło także ponad 1100 podpisów pod petycją do Nadleśnictwa Babki w obronie lasów ochronnych w okolicach Wiórka i Czapur, zebranych przez inicjatywę ’Wspólny Las – Wiórek i okolice’.

W podobnej sytuacji zagrożenia wielkoobszarową wycinką i/lub degradacją są inne enklawy leśne w “strefie ochronnej Poznania”, otaczającej Miasto pierścieniem szerokości 10km, a które zgodnie z Ustawą o lasach na PIERWSZYM miejscu powinny służyć interesowi zdrowotnemu mieszkańców miast. Ten interes jest wyrażony wprost w art. 7 ust. 1 ustawy o lasach wśród celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej: „zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, a także ochrona terenów (…) o specjalnym znaczeniu społecznym”. Zatem Ustawa precyzuje wprost, że celem ochrony w kategorii „dla miast” jest ich „znaczenie społeczne” a nie ich wartość produkcyjna. Zgodnie z ustawą to mieszkańcy powinni być podmiotem OCHRONNEJ CIĄGŁOŚCI istnienia lasów miejskich. Jeżeli leśnicy wycinają dojrzałe i zdrowe drzewa to obniżają lub nawet przerywają ciągłość ochronną mieszkańców.

Ochrona środowiska, w którym żyjemy oraz zapewnienie odpoczynku dla nas powinny być priorytetowymi celami w lasach ochronnych, szczególnie w granicach Poznania. Pozostawienie tych lasów naturalnym procesom sprawiłoby, że drzewa mające tu obecnie około 100 lat mogłyby wejść w wiek średni. Przed nimi byłyby jeszcze dziesiątki życia. Kolejne pokolenia mieszkańców mogłyby je podziwiać i cieszyć się ich widokiem. Las, który trwa nieprzerwanie, jest ważnym elementem naszej lokalnej tożsamości. Lasy miejskie i podmiejskie o funkcji ochronnej mają przede wszystkim służyć ludziom – pozwalać ludziom odpocząć, zregenerować siły i zdrowie, chronić miasta przed hałasem, zanieczyszczeniami, wiatrami, łagodzić klimat, zatrzymywać wodę gruntową To wartości o wiele większe, ważniejsze niż drewno, którego mamy w Polsce pod dostatkiem, nie musimy drewna pozyskiwać w miastach!

My, grupa inicjatywna – mieszkańców Poznania i okolic na rzecz wstrzymania wycinek mówimy dziś stanowczo: mamy prawo współdecydować o miejskich lasach ochronnych. Mówią o tym rekomendacje ekspertów i panelistów Poznańskiego Panelu Obywatelskiego 2021. Zamierzamy Radzie Miasta Poznania przedłożyć – w trybie „Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców” – projekt uchwały kierunkowej dla Prezydenta Poznania, dotyczącej podjęcia działań na rzecz ogłoszenia moratorium na wycinkę drzew w lasach ochronnych pod zarządem Lasów Państwowych.

Projekt zgłasza dwa zasadnicze wnioski do Prezydenta i Rady Miasta:

1. Podjęcie negocjacji na szczeblu lokalnym zabezpieczających tymczasowo lasy o statusie ochronnym dla miasta Poznania, przed ich użytkowaniem w celu pozyskania surowca drzewnego. W szczególności dotyczyć to powinno użytku ekologicznego ‘Darzybór’.

2. Powzięcie działań na rzecz opracowania projektu zmian legislacyjnych trwale zabezpieczających lasy ochronne przed gospodarką surowcową, w porozumieniu z samorządami innych miast oraz we współpracy z wielkopolskimi naukowcami i posłami do parlamentu.

W uzasadnieniu projektu Uchwały prezentujemy szczegółową argumentację i definiujemy pożądane cele pośrednie, związane z integracją działań i dialogiem ze stroną społeczną. Podkreślamy ważną rolę leśników, którzy są i będą potrzebni jako służba leśna do wypełniania zadań, z których najdonioślejszym jest utrzymanie jakości życia mieszkańców miasta i regionu, zgodnie z inicjatywą przewodnią Europejskiego Zielonego Ładu, która opiera się na unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030.

Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców, wyłoniony z organizacji społecznych i grup nieformalnych stanowią: 

 1. Władysław Polcyn, profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz przedstawiciel Zespołu ds. adaptacji lasów komunalnych Miasta Poznania do zmian klimatycznych, powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania 
 2. Wiesław Rygielski, przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP skupiającej 17 organizacji przyrodniczych i ekologicznych Poznania, aktywista przyrodniczy i klimatyczny 
 3. Aleksander Kołodziej (Partia Zieloni, koło poznańskie) 
 4. Marcin Krawczyk ( Partia Zieloni, koło poznańskie) 
 5. Tomasz Knioła (dr, “Klub Przyrodników”, koło poznańskie) 
 6. Robert Kalak (dr, Stowarzyszenia “Prawo do Przyrody” i “Koalicja ZaZieleń Poznań) 
 7. Magdalena Garczarczyk (arch. Krajobrazu, Stowarzyszenie “Koalicja ZaZieleń Poznań”) 
 8. Jarosław Tafelski (inż., Stowarzyszenie “Nasz Bóbr”) 
 9. Małgorzata Jazel (nieformalna grupa „Stop zabudowie Doliny Cybiny”) 
 10. Wojciech Stangierski (“Młodzieżowy Strajk Klimatyczny”, Poznań) 
 11. Maciej Pałgan ( „Stowarzyszenie Zielonka”) 
 12. Hanna Cichocka (prawnik, Stowarzyszenie “Prawnicy na Rzecz Zwierząt”) 
 13. Marek Smolarkiewicz (nauczyciel, stowarzyszenie “Na Straży Przyrody”) 
 14. Jakub Karczyński ( Partia Zieloni, radny osiedla Grunwald Południe)